بنام جواد قاسم پور

  • بانک رسالت – شماره کارت :
  • 5041-7210-8252-4001
  • شماره حساب : 10/32264261/1
  • بانک ملت – شماره کارت
  • 6104-3376-7206-5206